Klauzula informacyjna dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych

GAMP Sp. z o.o. żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli chcesz aby GAMP Sp. z o.o. skorzystał z podanych przez Ciebie danych osobowych i dokumentów przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez GAMP (czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GAMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję.

Jeśli chcesz, aby twoje dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GAMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję oraz w przyszłych rekrutacjach.

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres: iod@gamp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji

W związku z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, str.1) informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem rekrutacji jest GAMP Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Konstytucji 3-go Maja, 65-803 Zielona Góra, e-mail kontakt@gamp.pl.
  2. W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@gamp.pl.
  3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników. Dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez GAMP Sp. z o.o., co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą do przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa tj. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych szerszych informacji niż wymagane przepisami prawa, podstawą do przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
  4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  5. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych tj. doradztwo w zakresie rekrutacji, obsługa prawna. 
  6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane w odniesieniu do bieżącej rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego, natomiast w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 24 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego. Okres przetwarzania danych może być dodatkowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
  7. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada prawo do: żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO); sprostowania danych (poprawiania) – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO); żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO); przenoszenia danych (art. 20 RODO); żądania usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapominanym” (art. 17 RODO); wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych – ze względu na swoją szczególną sytuację(art. 21 RODO). Pamiętaj, że nie zawsze będzie przysługiwać Ci każde z ww. praw. Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami,  Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. 
  8. Podanie danych w zakresie szerszym niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne.
  9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.