• IT

Dyrektywa NIS2 – sprawdź, czy przepisy dotyczą Twojej firmy

Dyrektywa NIS2

Chcesz przygotować swoją firmę do
przepisów dyrektywy NIS2?

Rosnąca liczba cyberzagrożeń, ich częstotliwość, skala i stopień zaawansowania, a także dynamiczny rozwój cyfryzacji stanowią poważne zagrożenia dla bezpiecznego funkcjonowania sieci i systemów informatycznych państw członkowski całej UE.

W odpowiedzi na te ryzyka w 2016 r. Unia Europejska wprowadziła dyrektywę NIS, którą wdrożyła w Polsce Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Jej celem było zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego, ograniczenie skutków incydentów bezpieczeństwa, a przez to usprawnienie funkcjonowania gospodarki w całej Unii.

W 16 styczniu 2023 roku weszła w życie dyrektywa NIS2, wprowadzając nowe regulacje oraz uchylając dotychczas obowiązującą dyrektywę NIS. W poniższym artykule omówimy zmiany, jakie przyniosła dyrektywa NIS2, a także wskażemy, kogo dotyczą nowe przepisy.

Czym jest dyrektywa NIS2?

Dyrektywa NIS2 to unijny akt prawny, który zastąpił dyrektywę NIS, przyjętą w 2016 r. Celem dyrektywy NIS2 jest zaktualizowanie obowiązków w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wprowadzenie przepisów, które pomogą w ich egzekwowaniu. Dotyczy to między innymi przepisów związanych z zarządzaniem ryzykiem, a także reagowaniem, zarządzaniem i raportowaniem incydentów.

Zmiany dotyczące dyrektywy NIS2

Do najważniejszych zmian wprowadzonych przez dyrektywę NIS2 zaliczają się:

 • Rozszerzenie katalogu podmiotów kluczowych oraz wprowadzenie podmiotów ważnych.
 • Nałożenie podobnych obowiązków na podmioty kluczowe i ważne, przy czym zapewniany poziom bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych powinien być odpowiedni do istniejącego ryzyka.
 • Wprowadzenie nowych możliwości egzekwowania przepisów, obejmujących dodatkowe środki kontrolne i nadzorcze dla właściwego organu krajowego, takie jak:
  • Nakładanie administracyjnych kar finansowych na podmioty kluczowe i podmioty ważne.
  • Wprowadzenie odpowiedzialności indywidualnej. Każda osoba fizyczna odpowiedzialna za podmiot kluczowy lub ważny, lub działająca jako przedstawiciel prawny tego podmiotu, na mocy upoważnienia do jego reprezentowania, podejmowania decyzji w jego imieniu lub sprawowania nad nim kontroli, będzie mogła ponieść odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku zapewnienia zgodności z dyrektywą NIS2.
  • Wprowadzenie doraźnych kontroli w stosunku do podmiotów kluczowych.
 • Nałożenie obowiązków dotyczących zarządzania ryzykiem i zgłaszania incydentów obejmuje podmioty kluczowe oraz ważne, zobowiązując je do wdrożenia odpowiednich środków technicznych, operacyjnych i organizacyjnych w kontekście zarządzania ryzykiem. Dodatkowo nakłada się obowiązek poinformowania właściwego CSRIT lub innego organu w ściśle określonych terminach w przypadku wystąpienia poważnego incydentu.

Kogo dotyczy dyrektywa NIS2?

Nowe przepisy znoszą dotychczasowe rozróżnienie na operatorów usług kluczowych oraz dostawców usług cyfrowych, wprowadzając podział na podmioty kluczowe i ważne.

Oceniając, czy dany podmiot zostanie zakwalifikowany jako kluczowy, czy ważny, uwzględnia się jego rozmiar oraz sektor działalności. Istotne jest również określenie, jakie znaczenie ma dany sektor dla niezakłóconego funkcjonowania gospodarczego i społecznego Unii Europejskiej.

Dyrektywa NIS2 ma zastosowanie zarówno do podmiotów publicznych, jak i prywatnych, które kwalifikują się jako średnie przedsiębiorstwa lub które przekraczają pułapy dla średnich firm. A więc takich, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników oraz których roczny obrót i/lub roczna suma bilansowa przekracza 10 mln euro. Jednocześnie są to przedsiębiorstwa, które świadczą usługi lub prowadzą działalność w Unii Europejskiej.

Regulacjom mają podlegać także niektóre małe i mikroprzedsiębiorstwa, które spełniają szczególne kryteria związane z ich kluczową rolą dla społeczeństwa, gospodarki, a także konkretnych sektorów lub usług.

Podmioty kluczowe

Kluczowe podmioty to te, które świadczą usługi niezbędne do sprawnego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki Unii. Ponadto mają one bezpośredni wpływ na stabilność oraz bezpieczeństwo tych obszarów.

Energetyka
 • Energia elektryczna
  • Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące funkcję dostaw
  • Operatorzy systemów dystrybucyjnych
  • Operatorzy systemów przesyłowych
  • Wytwórcy
  • Wyznaczeni operatorzy rynku energii elektrycznej
  • Uczestnicy rynku świadczący usługi agregacji, odpowiedzi odbiory lub magazynowania energii
  • Operatorzy punktów ładowania odpowiedzialni za zarządzenie punktem ładowania i jego obsługę, świadczący usługę ładowania użytkownikom końcowym, w tym w imieniu i na rzecz dostawcy usług w zakresie mobilności
 • System ciepłowniczy lub chłodniczy
  • Operatorzy systemów ciepłowniczych lub chłodniczych
 • Ropa naftowa
  • Operatorzy ropociągów
  • Operatorzy instalacji służących do produkcji, rafinacji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu ropy naftowej
  • Krajowe centrale zapasów
 • Gaz
  • Przedsiębiorstwa dostarczające gaz
  • Operatorzy systemów dystrybucyjnych
  • Operatorzy systemów przesyłowych
  • Operatorzy systemów magazynowania
  • Operatorzy systemów LNG
  • Przedsiębiorstwa gazowe
  • Operatorzy instalacji służących do rafinacji i przetwarzania gazu ziemnego
 • Wodór
  • Operatorzy instalacji służących do produkcji, magazynowania i przesyłu wodoru
Transport
 • Transport lotniczy
  • Przewoźnicy lotniczy wykorzystywani do celów komercyjnych
  • Zarządzający portem lotniczym, porty lotnicze, w tym porty bazowe oraz jednostki obsługujące urządzenia pomocnicze znajdujące się w portach lotniczych
  • Operatorzy zarządzający ruchem lotniczym zapewniający służbę kontroli ruchu lotniczego (ATC)
 • Transport kolejowy
  • Zarządcy infrastruktury
  • Przedsiębiorstwa kolejowe, w tym operatorzy infrastruktury kolejowej
 • Transport wodny
  • Armatorzy śródlądowego, morskiego i przybrzeżnego wodnego transportu pasażerów i towarów, z wyłączeniem poszczególnych statków, na których prowadzą działalność ci armatorzy
  • Organy zarządzające portami, w tym ich obiekty portowe, oraz jednostki wykonujące prace i operujące sprzętem znajdującym się w tych portach
  • Operatorzy systemów ruchu statków (SRS)
 • Transport drogowy
  • Organy administracji drogowej odpowiedzialne za zarządzanie ruchem drogowym, z wyłączeniem podmiotów publicznych, dla których zarządzanie ruchem lub obsługa inteligentnych systemów transportowych jest inną niż istotną częścią ich ogólnej działalności
  • Operatorzy inteligentnych systemów transportowych
Bankowość
 • Instytucje kredytowe
Infrastruktura rynków finansowych
 • Operatorzy systemów obrotu
 • Kontrahenci centralni (CCP)
Opieka zdrowotna
 • Świadczeniodawcy
 • Laboratoria referencyjne UE
 • Podmioty prowadzące działalność badawczo-rozwojową w zakresie produktów leczniczych
 • Podmioty produkujące podstawowe substancje farmaceutyczne oraz leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne
 • Podmioty produkujące wyroby medyczne uznane za mające krytyczne znaczenie podczas danego stanu zagrożenia zdrowia publicznego
Woda pitna
 • Dostawcy i dystrybutorzy „wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, z wyłączeniem dystrybutorów, dla których dystrybucja wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest inną niż istotną częścią ich ogólnej działalności polegającej na dystrybucji innych produktów i towarów
Ścieki
 • Przedsiębiorstwa zbierające, odprowadzające lub oczyszczające ścieki komunalne, bytowe lub przemysłowe, z wyłączeniem przedsiębiorstw, dla których zbieranie, odprowadzanie lub oczyszczanie ścieków komunalnych, bytowych lub przemysłowych jest inną niż istotna częścią ich ogólnej działalności
Infrastruktura cyfrowa
 • Dostawcy punktu wymiany ruchu internetowego
 • Dostawcy usług DNS, z wyłączeniem operatorów głównych serwerów nazw
 • Rejestry nazw TLD
 • Dostawcy usług chmurowych
 • Dostawcy usług ośrodka przetwarzania danych
 • Dostawcy sieci dostarczania treści
 • Dostawcy usług zaufania
 • Dostawcy publicznych sieci łączności elektronicznej
 • Dostawcy publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej
Zarządzanie usługami ICT (między przedsiębiorstwami)
 • Dostawcy usług zarządzanych
 • Dostawcy usług zarządzanych w zakresie bezpieczeństwa
Podmioty administracji publicznej
 • Podmioty administracji publicznej w ramach instytucji rządowych na szczeblu centralnym zdefiniowane przez państwo członkowskie zgodnie z prawem krajowym
 • Podmioty administracji publicznej na szczeblu regionalnym zdefiniowane przez państwo członkowskie zgodnie z prawem krajowym
Przestrzeń kosmiczna
 • Operatorzy infrastruktury naziemnej należącej do, zarządzanej i obsługiwanej przez państwa członkowskie lub podmioty prywatne, które wspierają świadczenie usług kosmicznych, z wyjątkiem dostawców publicznych sieci łączności elektronicznej

Podmioty ważne

Podmioty ważne, choć nie spełniają kryteriów kluczowych, mają znaczący wpływ na właściwe funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa Unii Europejskiej.

Usługi pocztowe i kurierskie
 • Operatorzy świadczący usługi pocztowe, w tym dostawcy usług kurierskich
Gospodarowanie odpadami
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarowaniem odpadami, z wyłączeniem przedsiębiorstw, dla których gospodarowanie odpadami nie stanowi głównej działalności gospodarczej
Produkcja, wytwarzanie i dystrybucja chemikaliów
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją substancji oraz wytwarzaniem i dystrybucją substancji lub mieszanin, a także przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem z substancji lub mieszanin wyrobów
Produkcja, przetwarzanie i dystrybucja żywności
 • Przedsiębiorstwa spożywcze zajmujące się dystrybucją hurtową oraz przemysłowymi produkcją i przetwarzaniem
Produkcja
 • Produkcja wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
  • Podmioty produkujące wyroby medyczne zdefiniowane oraz podmioty produkujące wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, z wyjątkiem podmiotów produkujących wyroby medyczne
 • Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
 • Produkcja urządzeń elektrycznych
 • Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
Dostawcy usług cyfrowych
 • Dostawcy internetowych platform handlowych
 • Dostawcy wyszukiwarek internetowych
 • Dostawcy platform usług sieci społecznościowych

Do kiedy trzeba wdrożyć zmiany z dyrektywy NIS2?

Termin na dostosowanie się do nowych wymagań upływa 17 października 2024 r. Od 18 października 2024 r. państwa członkowskie UE są zobowiązane do przestrzegania przepisów zawartych w dyrektywie.

Twoja firma podlega przepisom NIS 2? Dowiedz się, jak możemy pomóc.

(+48) 505 171 894 Adrian Roszczyk Sales Manager
instalacje niskoprądowe

Instalacje niskoprądowe — Słownik pojęć

 • Czytaj dalej
audyt informatyczny

Audyt informatyczny — wszystko, co musisz o nim wiedzieć

 • Czytaj dalej
obsługa informatyczna firm

Obsługa informatyczna firm — dlaczego warto w nią zainwestować?

 • Czytaj dalej
outsourcing IT

Dlaczego outsourcing usług IT jest kluczowy dla efektywności biznesowej?

 • Czytaj dalej

Bon dla nauczycieli na laptopa – najważniejsze informacje

 • Czytaj dalej
elektroniczna ewidencja czasu pracy

Elektroniczna ewidencja czasu pracy w przedsiębiorstwach

 • Czytaj dalej
zarządzanie flotą

Zarządzanie flotą pojazdów w firmie — jak robić to efektywnie?

 • Czytaj dalej